Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) • Časovnica

Zakonodaja - Elektro Celje, d.d. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11; Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. 24. seja – Ustavno sodišče Republike Slovenije Številka: Su-P-24/14-3 Datum: 11. 9. 2014. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 24. seji z dne 11.9. 2014 potrdilo naslednji dnevni red:. 1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 10. Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali …

Številka: 110-167/2008 - Dornava

Naloga: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT Odlok o občinskem B, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in _____ člena Statuta Mestne Vsebina - Lex localis ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Me-stne občine Ptuj na 10. seji, dne 21. 9. 2015, sprejel O D L O K o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 1 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen

ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 10. seji, dne 21. 9. 2015, sprejel O D L O K o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 1 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen

Na podlagi (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108 ZPNačrt-C) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 5. 2014 sprejel . S K L E P . Zavzamejo se stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega Zakonodaja - Elektro Celje, d.d. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11; Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. 24. seja – Ustavno sodišče Republike Slovenije